AB-C štúdio Liptovský Mikuláš

Stanovy OZ AB-C

Keď u nás cvičíte, stávate sa aj naším členom. Vítajte.

STANOVY občianskeho združenia AB-C

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Názov organizácie: AB-C

Sídlo organizácie: Vranov 558/10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právna forma: občianske združenie

 • Združenie AB-C (ďalej združenie) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 3 tohoto zákona je právnickou osobou.
 • Svojou povahou je záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou a s vlastným hospodárením, ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Vytvára podmienky pre popularizáciu a rozvoj detského plávania, cvičenia detí a cvičenia dospelých.

Článok II.

Ciele a úlohy združenia.

· Poslaním združenia je prostredníctvom detského plávania a cvičenia detí aj dospelých ako i poradenstva v oblasti telesnej kultúry dlhodobo zlepšovať kvalitu života detí a dospelých a podporovať vzdelávanie detí, mládeže a dospelých.

· Cieľom združenia je:

a) vytvárať pre svojich členov, ale aj ostatnú verejnosť, priestor a podmienky pre spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času

b) prostredníctvom detského plávania a iných vhodných telovýchovných aktivít podporiť psychomotorický rozvoj dieťaťa

c) prostredníctvom cvičenia detí a dospelých vo vode aj na suchu podporovať zdravý spôsob trávenia voľného času

d) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prevencia nežiadúcich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu

e) organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti - tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu

f) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

g) propagácia činnosti združenia aj v spolupráci s masmédiami, a tiež prostredníctvom uzatvárania sponzorských, prípadne reklamných zmlúv.

· Toto poslanie a cieľ chce združenie plniť najmä prostredníctvom nasledujúcich činností:

a) organizovanie športových táborov a pobytov pre deti a mládež

b) vyučovanie (kurzy) základov plávania pre fyzické osoby,

c) cvičenie vo vode, cvičenie a pohybové aktivity pre fyzické osoby,

d) zaisťovanie priestorov pre vyššie uvedené činnosti,

e) organizovanie seminárov, workshopov a kurzov

f) organizovanie pobytov so zameraním na detské plávanie a cvičenie dospelých osôb

g) organizácia sústavného teoretického i praktického vzdelávania trénerov a inštruktorov,

h) produkovanie audio a video záznamov z akcií organizovaných združením

i) vyhľadávanie vhodných partnerov a sponzorov za účelom finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia a naplnenia jeho cieľov,

j) propagácia činnosti združenia, a to i spoluprácou s masmédiami. V rámci propagácie v masmédiách okrem vlastnej činnosti propagácia ďalších spolupracujúcich subjektov, s ktorými boli uzatvorené sponzorské, prípadne reklamné zmluvy.

Článok III.

Založenie a vznik združenia

· Združenie založili dňom podpisu týchto stanov, t.j. dňa 9.11.2016 títo členovia jeho prípravného výboru:

 • Markéta Kořínková
 • Martina Mráziková
 • Marko Mirgorodský
 • Miroslav Kořínek

· Prípravný výbor združenia sa jednohlasne a výslovne rozhodol, že splnomocnencom, oprávneným konať v mene prípravného výboru do registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR je v plnom rozsahu zakladajúci člen Markéta Kořínková, generálie ako uvedené vyššie.

· Združenie vznikne dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR a zakladá sa na dobu neurčitú.

Článok IV.

Členstvo v združení

 • Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami a požiada o členstvo. Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné.
 • Občianske združenie má dva druhy členstva: i) zakladajúcich členov a ii) bežných členov. Bežní členovia sa podieľajú na aktivitách združenia, môžu byť volení do funkcií združenia, majú práva podľa bodu 3. tohto článku a povinnosti podľa bodu 4 tohto článku, avšak nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení. Zakladajúci členovia majú všetky práva a povinnosti ako bežní členovia, avšak majú právo hlasovať na valnom zhromaždení. Zakladajúcich členov možno vylúčiť len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sa doručuje vylúčenému členovi; bod 5 písm. c) a bod 6 tohto článku sa na zakladajúcich členov nepoužije. Valné zhromaždenie môže určiť, že niektorý z bežných členov sa stáva zakladajúcim členom a naopak. Zakladajúcimi členmi sú všetci členovia prípravného výboru.
 • Ak z ustanovení týchto stanov nevyplýva inak, členovia združenia majú právo:

· podieľať sa na aktivitách združenia podľa jeho predmetu činnosti,

· zúčastňovať sa verejných a neverejných akcií usporiadaných združením,

· zúčastňovať sa akcií určených pre členov združenia,

· byť informovaní o činnosti združenia,

· obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

· obhajovať svoje záujmy,

· podávať návrhy na zmenu a doplnenie stanov,

· navrhovať nové aktivity združenia,

· navrhovať kandidátov do orgánov združenia,

· aktívne pôsobiť v zložkách združenia alebo podporovať činnosť združenia inou formou,

· zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.

 • Členovia združenia sú povinní najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,

b) podporovať záujmy združenia a plniť uznesenia jeho orgánov,

c) dodržiavať disciplínu, zásady občianskej morálky a chrániť dobré meno združenia,

d) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok vo vlastníctve združenia, prípadne iný majetok v užívaní či nájme,

e) platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky v stanovenom termíne a určenej výške

f) aktívne sa podieľať na činnosti združenia v rámci svojich možností, potrieb a záujmov,

g) svedomite vykonávať pridelenú funkciu v orgánoch združenia.

 • Členstvo v združení môže byť ukončené:

· vystúpením člena zo združenia z vlastnej vôle, v tomto prípade členstvo zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o ukončení členstva niektorému z členov správnej rady združenia,

· úmrtím člena,

· zrušením členstva na základe rozhodnutia správnej rady združenia,

· zánikom združenia.

 • Správna rada môže rozhodnúť o zrušení členstva v prípade, ak člen poruší povinnosť vyplývajúcu mu z týchto stanov, alebo ak koná v rozpore s cieľmi združenia, alebo ak sa po dobu viac ako jeden rok nepodieľa na činnosti združenia a nezúčastní sa valného zhromaždenia. Rozhodnutie o zrušení členstva musí byť odôvodnené a doručuje sa členovi, ktorého sa týka na adresu, ktorú uviedol združeniu ako adresu na doručenie. Proti rozhodnutiu sa člen môže odvolať v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva revíznej komisii, ktorá o ňom rozhodne do 30 dní. Revízna komisia rozhodnutie ako správne potvrdí, alebo zruší. Ustanovenie tohto bodu sa vo zvyšku na rozhodovanie revíznej komisie použije primerane. Proti rozhodnutiu revíznej komisie nie je opravný prostriedok.

Článok V.

Orgány združenia

· Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie,

b) Správna rada,

c) Revízna komisia.

Článok VI.

Valné zhromaždenie

· Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými zakladajúcimi členmi združenia. Bežní členovia sa zúčastňujú valného zhromaždenia bez práva hlasovať, ich hlas má poradný charakter.

· Valné zhromaždenie je zvolávané správnou radou združenia najmenej jedenkrát ročne. Pozvánky na valné zhromaždenie sa zasielajú zakladajúcim členom občianskeho združenia minimálne 14 dní vopred na adresu člena, ktorú člen združeniu oznámil. Členova sa môžu lehoty na zaslanie pozvánky vzdať. Bežným členom sa konanie valného zhromaždenia oznamuje primerane (napr. zverejnením oznámenia na web stránke združenia, v priestoroch združenia a pod.)

· Mimoriadne valné zhromaždenie je správna rada povinná zvolať, ak o to požiada najmenej polovica zakladajúcich členov združenia alebo na základe svojho vlastného rozhodnutia.

· Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zakladajúcich členov.

· Uznesenie valného zhromaždenia je právoplatné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných zakladajúcich členov, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú vyššie kvórum.

· Valné zhromaždenie rozhoduje o zlúčení a zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, volí a odvoláva členov správnej rady a revíznej komisie. Valné zhromaždenie rozhoduje aj o tých otázkach ktoré nepatria do kompetencie iného orgánu združenia, alebo ktoré si na rozhodnutie výslovne vymieni.

· O zlúčení a zániku združenia a o zmene týchto stanov valné zhromaždenie rozhoduje kvalifikovanou väčšinou 2/3 prítomných zakladajúcich členov valného zhromaždenia. O vymienení otázky, ktorá nepatrí do právomoci valného zhromaždenia (bod 6. Tohto článku in fine), rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých zakladajúcich členov.

Článok VII.

Správna rada

 • Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • Správna rada riadi činnosť združenia.
 • Za združenie sú oprávnení konať vždy dvaja členovia správnej rady, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda správnej rady.
 • Správna rada má minimálne 3 členov; presný počet členov správnej rady určuje valné zhromaždenie, rešpektujúc toto ustanovenie. Funkčné obdobie členov správnej rady je stanovené na dobu 2 roky. Členovia správnej rady môžu byť opätovne zvolení v neobmedzenom počte za sebou idúcich funkčných období. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii.
 • Členov správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie súčasne pri voľbe určí, ktorí členovia správnej rady sú zvolení za predsedu a podpredsedu správnej rady.
 • Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov.
 • Predseda správnej rady riadi a koordinuje činnosť správnej rady. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
 • Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie jej rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje variant, za ktorý hlasoval predseda správnej rady.
 • Úlohou správnej rady je riadiť činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Prejednáva a schvaľuje otázky činnosti, prijíma nových členov a ruší členstvo vylúčených členov.

Článok VIII.

Revízna komisia

· Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý výsledky svojej činnosti predkladá správnej rade.

· Revízna komisia má 1 alebo 3 členov, o počte členov revíznej komisie rozhoduje valné zhromaždenie, rešpektujúc toto ustanovenie. Funkčné obdobie členov revíznej komisie je stanovené na dobu 2 roky. Členovia revíznej komisie môžu byť opätovne zvolení v neobmedzenom počte za sebou idúcich funkčných období.

· Členov revíznej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie.

· Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné z členstvom v správnej rade.

· Členovia revíznej komisie si na svojom prvom zasadnutí volia spomedzi seba predsedu, ktorý riadi a koordinuje činnosť komisie. Ak valné zhromaždenie zvolí jednočlennú revíznu komisiu, má sa za to, že zvolený člen je súčasne predsedom revíznej komisie.

· Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia.

· Revízna komisia rozhoduje o odvolaní člena proti rozhodnutiu správnej rady o zrušení členstva (čl. IV., bod 3 týchto stanov).

· V prípade, ak je zvolená trojčlenná revízna komisia, vyžaduje sa na prijatie jej rozhodnutí prítomnosť aspoň dvoch jej členov. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu revíznej komisie.

Článok IX.

Hospodárenie združenia

· Združenie hospodári s vlastným hmotným aj nehmotným majetkom. Taktiež môže hospodáriť s majetkom zvereným do trvalého alebo dočasného užívania.

· Zdrojom majetku združenia sú najmä:

a) členské a dobrovoľné príspevky jeho členov,

b) výnosy z majetku združenia,

c) dary, príspevky, dotácie a granty štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, iných právnických a fyzických osôb,

d) príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,

e) príjmy z reklamných zmlúv

f) príjmy z verejných zbierok,

· Výdavkami združenia sú najmä výdavky spojené so založením, činnosťou združenia a na podporu cieľov združenia (prenájom priestorov, vyplácanie trénerov, nákup materiálu, reklamná a propagačná činnosť združenia a podobne).

· Hospodárenie združenia:

a) hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

b) výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov a činnosti združenia,

c) združenie vedie účtovnú evidenciu predpísaným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi SR pre neziskové organizácie a zostavuje ročnú účtovnú uzávierku,

d) finančné prostriedky združenia sú uložené v pokladni alebo na samostatnom bankovom účte,

e) kontrolu hospodárenia a správy majetku súboru je oprávnená vykonávať revízna komisia združenia,

f) v prípade zániku združenia vysporiadanie majetkových pomerov uskutoční likvidačná komisia schválená správnou radou.

· Hospodárenie sa riadi podľa rozpočtu schváleného správnou radou a internými predpismi združenia.

Článok X.

Zánik združenia.

 • Združenie môže zaniknúť:

a) dobrovoľným rozpustením,

b) zlúčením s iným združením,

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

 • Ak zanikne združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidačnú komisiu, ktorá má troch členov. Členovia likvidačnej komisie spomedzi seba určia jedného člena, ktorý bude voči tretím osobám vystupovať ako likvidátor združenia. Na schválenie rozhodnutia likvidačnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov likvidačnej komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje variant, za ktorý hlasoval člen likvidačnej komisie vystupujúci ako likvidátor. Ak ustanovenie likvidačnej komisie nie je možné, vykoná likvidáciu občianskeho združenia ako likvidátor predseda správnej rady.
 • Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie speňaží a výťažok sa rozdelí medzi zakladajúcich členov. Vo zvyšku sa postupuje primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

Článok XI.

Dočasné ustanovenia

 • Prípravný výbor dočasne plní funkciu správnej rady a zvoláva prvé valné zhromaždenie, konané za účelom voľby členov správnej rady a revíznej komisie.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 • Zmeny stanov správna rada zachytí v podobe písomných dodatkov k týmto stanovám. Dodatok podpisuje predseda správnej rady a podpredseda správnej rady. V prípade zmeny stanov správna rada vyhotoví ich úplné znenie, ktoré podpisuje predseda správnej rady a podpreseda správnej rady. Zmenu stanov združenie oznámi Ministerstvu vnútra v súlade s ustanovením § 11 zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • V prípade sporov týkajúcich sa pomerov v občianskom združení, alebo v prípade sporov o neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia sú oprávnení zakladajúci členovia obrátiť sa na súd.
 • Ak podľa ustanovení týchto stanov má združenie povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť členovi združenia, alebo ak takáto povinnosť alebo oprávnenie vyplýva združeniu z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne na adresu člena, ktorú člen združeniu oznámil ako adresu na doručovanie. Ak člen odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená združeniu, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa člen o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Členovia sú povinní bezodkladne informovať združenie o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu člena, ktorý túto povinnosť porušil.
 • Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Orgány združenia:

1. Martina Mráziková, predseda

2. Markéta Kořínková, podpredseda

3. Marko Mirgorodský, člen revizného výboru

4. Miroslav Kořínek, člen predsedníctva

AB-C štúdio Liptovský Mikuláš